Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach finansowanych ze środków FWSiR „Drużyna”

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach oraz korzystania z obiektów finansowanych ze środków FWSiR „Drużyna” w dalszej części regulaminu zwanych zajęciami.

Odmowa przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zachowania niezgodne z jego postanowieniami mogą skutkować pozbawieniem prawa do uczestnictwa w zajęciach.

  1. Osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu, regulaminów i wymagań administratorów poszczególnych obiektów, na których odbywają się zajęcia.
  2. Osoby mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie za zgodą przedstawiciela FWSiR „Drużyna”.
  3. Uczestniczące w zajęciach osoby są zobowiązane do poszanowania innych uczestników zajęć i zachowania zgodnego z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego.
  4. Osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do zachowania ostrożności i powstrzymania się od zachowań mogących narazić innych uczestników na uszkodzenia ciała lub inne uszczerbki na zdrowiu.
  5. Osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do zdjęcia przedmiotów mogących stanowić przyczynę skaleczenia lub innego uszkodzenia ciała (kolczyki, łańcuszki, pierścionki, zegarki i inne).
  6. Przed przystąpieniem do zajęć uczestnik powinien ocenić stan nawierzchni i urządzeń sportowych pod względem bezpieczeństwa i przydatności użytkowej. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy bezzwłocznie zgłosić administratorowi obiektu.
  7. Uczestnik zajęć ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu, urządzeń sportowych i elementów wyposażenia obiektu powstałe z jego winy.
  8. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własne ryzyko. FWSiR „Drużyna” nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i inne skutki zdarzeń losowych zaistniałych w trakcie zajęć.
  9. FWSiR „Drużyna” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub innych pomieszczeniach obiektu, w którym odbywają się zajęcia.
  10. FWSiR „Drużyna” nie może być wykorzystywana jako forum lub rozjemca osobistych lub zawodowych sporów uczestników zajęć.